Shift2Rail - Ny EU-satsning på järnvägsforskning

Vinnova och Trafikverket välkomnar dig till ett informationsmöte den 18 januari om de öppna utlysningarna i EU:s partnerskapsprogram Shift2Rail. Initiativet Shift2Rail omfattar en mycket stor del av EU:s satsning på forskning och innovation (FoI) inom järnvägssektorn och är sannolikt den största samordnade satsningen någonsin.

Shift2Rail visar vägen mot morgondagens digitala järnvägssystem. Syftet är att ge ett innovativt och tillförlitligt järnvägsnät som samverkar med intelligenta fordon. Resultatet blir då fler resealternativ, högre komfort, bättre kostnadseffektivitet, spårbara leveranser och förbättrad punktlighet. Den ökade kapaciteten på järnvägen kan då möta det växande behovet av person- och godstransporter mot ett hållbart transportsystem.
Shift2Rail har ambitiösa mål, fördubblad kapacitet, en ökad tillförlitlighet och servicekvalitet med 50% och samtidigt halvering av livscykelkostnaderna. Initiativet påverkar järnvägsmarknadens alla delar: höghastighet/huvudlinje, regional och lokal, och frakt. Utöver detta underlättas vardagen för miljontals europeiska passagerare och godsanvändare.

Under informationsmötet presenteras bland annat de öppna utlysningarna för 2017 inom initiativet och samverkansmöjligheter med brittiska organisationer. Bland de medverkande på mötet kan nämnas; Bo Olsson och Johan Jonsson, Trafikverket, Margaret Adams, The Rail Safety and Standards Board (RSSB), UK, representant för RISE och Gwendolyn Schaeken, Vinnova.
Shift2Rail är ett initiativ inom Horisont 2020 skapat för att möta EU:s förändrade transportbehov och att främja konkurrenskraften för den europeiska järnvägsindustrin. Initiativet har som fokus att genom riktad FoI och industritillämpade lösningar utveckla teknik och produkter för morgondagens gemensamma europeiska järnvägsområde (SERA).